ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

             ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
alt  alt

Attachments:
Download this file (104003.jpg)104003.jpg[ ]139 Kb
Download this file (104004.jpg)104004.jpg[ ]59 Kb

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

         ด้วยระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญๆและเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือทำบุญตามวัดต่างๆ
ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำที่มีการเดินเรือและชายทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ สาขาสมุทรสงคราม ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 756769 
alt  alt
alt alt

alt
 

Attachments:
Download this file (103629.jpg)103629.jpg[ ]189 Kb
Download this file (103630.jpg)103630.jpg[ ]86 Kb
Download this file (103653.jpg)103653.jpg[ ]167 Kb
Download this file (103654.jpg)103654.jpg[ ]151 Kb
Download this file (103655.jpg)103655.jpg[ ]63 Kb

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564
alt
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหาคุณแม่วัยใส

          ปัญหาคุณแม่วัยใส หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเร่งแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งในระดับภาพรวมและลงลึกถึงระดับท้องถิ่น ** ล่าสุด ได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาคุณแม่วัยใสในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการให้วัยรุ่นในพื้นที่ได้รับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
          1. จัดให้มีสถานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีบุคลากรให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
          2. จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
          3. จัดให้มีระบบประสาน ส่งต่อ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและช่วยเหลือคุณแม่วัยใสอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
         หลังจากนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีจุดบริการเชิงรุกที่เข้าถึงวัยรุ่นทุกคนและลดจำนวนคุณแม่วัยใสทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หนุน! ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มแหล่งจ้างงานผู้พิการ

         การส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาสการจ้างงาน ได้ใช้ศักยภาพตนเอง มีรายได้อย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล โดยในปี 2564 นี้ ตั้งเป้าให้คนพิการ จำนวน 4.4 หมื่นคน มีงานทำซึ่งนอกจากการสนับสนุนด้วยกฎหมายให้มีการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐแล้วยังสนับสนุนให้เกิด " วิสาหกิจเพื่อสังคม " เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นด้วย
         วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นธุรกิจที่เน้นการนำกำไรที่เกิดขึ้นไปทำประโยชน์เพื่อสังคมและการดำเนินธุรกิจก็เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงจ้างงานผู้ที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนแล้ว 148 แห่ง เช่น บริษัทออทิสติกไทยและบริษัทเด็กพิเศษ มีการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสหรือคนพิการไม่น้อยกว่า 20 % ของจำนวนพนักงานประจำมีคนพิการหรือคนด้อยโอกาสถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 % และยังมีบริษัทที่เปิดเพื่อเน้นจ้างงานคนพิการโดยเฉพาะอีกด้วย ** วิสาหกิจเพื่อสังคม จะได้รับการยกเว้นภาษี การสนับสนุนในเรื่องการเข้าถึงเงินทุน การพัฒนาสินค้า การจัดการ การส่งเสริมการตลาด จากหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน รวม 17 แห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย ปตท. กลุ่มเซ็นทรัล ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจจัดตั้งหรือลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม สอบถามได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โทร. 02 6596 47 3

บทความ อื่นๆ ...

alt
นางสาวเสาวณีย์  เลื่อนแก้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์

ข้อมูลการดำเนินงาน

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ








กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ?

ดาวน์โหลดแนะนำ






หน่วยงานภาครัฐ

















แผนที่ท่องเที่ยวไทย



(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)




ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839