ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 23
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 21
4 ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด 25
5 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 72
6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 39
7 กองช่างลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่โรงเรียนคลองตาจ่า สำนักปลัด 34
8 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวประชารัฐ สำนักปลัด 67
9 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 56
10 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 73
11 กิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำนักปลัด 63
12 กิจกรรมการทาสีขอบฟุตบาททางเท้าใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำนักปลัด 150
13 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สำนักปลัด 57
14 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สำนักปลัด 56
15 โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 60
16 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 100
17 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สำนักปลัด 65
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 63
19 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 2 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 56
20 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 1 หมู่ที่ 7,8,9,10 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 60
21 นายกเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด - 19ให้กับนายอำนวย ดอกไม้งาม สำนักปลัด 57
22 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด 52
23 โครงการ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 สำนักปลัด 97
24 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำนักปลัด 113
25 "ชาวบางยี่รงค์ ร่วมใจลดภัยโลกร้อน" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 58
26 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 49
27 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโ่รคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 48
28 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 48
29 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 51
30 โครงการหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 49

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1


ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839