ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวประชารัฐ สำนักปลัด 27
2 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 21
3 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 38
4 กิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำนักปลัด 21
5 กิจกรรมการทาสีขอบฟุตบาททางเท้าใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำนักปลัด 35
6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สำนักปลัด 22
7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สำนักปลัด 19
8 โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 21
9 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 25
10 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สำนักปลัด 26
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 20
12 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 2 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 20
13 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 1 หมู่ที่ 7,8,9,10 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 21
14 นายกเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด - 19ให้กับนายอำนวย ดอกไม้งาม สำนักปลัด 18
15 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด 15
16 โครงการ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 สำนักปลัด 55
17 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำนักปลัด 71
18 "ชาวบางยี่รงค์ ร่วมใจลดภัยโลกร้อน" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 20
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12
20 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโ่รคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15
21 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 17
22 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 19
23 โครงการหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15
24 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12
25 โครงการสุขภาพดีตามวิถีแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10
26 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักปลัด 14
27 โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล" สำนักปลัด 120
28 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 64
29 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 56
30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 106

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


 

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)
ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839