ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลบางยี่รงค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวประชารัฐ สำนักปลัด 7
2 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 8
3 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 21
4 กิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 สำนักปลัด 7
5 กิจกรรมการทาสีขอบฟุตบาททางเท้าใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำนักปลัด 12
6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สำนักปลัด 10
7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ สำนักปลัด 6
8 โครงการฝึกอบรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 8
9 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ สำนักปลัด 12
10 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สำนักปลัด 16
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 7
12 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 2 หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 7
13 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เขต 1 หมู่ที่ 7,8,9,10 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำนักปลัด 4
14 นายกเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิด - 19ให้กับนายอำนวย ดอกไม้งาม สำนักปลัด 3
15 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 22 รายการ สำนักปลัด 2
16 โครงการ กิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 สำนักปลัด 42
17 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำนักปลัด 55
18 "ชาวบางยี่รงค์ ร่วมใจลดภัยโลกร้อน" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9
19 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2
20 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโ่รคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3
21 โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหาร แผงลอย และรถเข็นจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6
22 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7
23 โครงการหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5
24 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5
25 โครงการสุขภาพดีตามวิถีแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2
26 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักปลัด 5
27 โครงการอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล" สำนักปลัด 106
28 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 50
29 โครงการส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 41
30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ สำนักปลัด 91

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

ดาวน์โหลดแนะนำ


อัตราแลกเปลี่ยน


แผนที่ท่องเที่ยวไทย(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-702-839