กิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

พิมพ์

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ นำโดย นายพัฒนชัย  พันธ์ประสิทธิ์เวช รองนายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม. พนักงานเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ผอ.โรงเรียนคลองตาจ่า ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมลงแขกลงคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแนวทางประชารัฐ ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 โรงเรียนคลองตาจ่า

alt             

alt