ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กยศ.ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ

พิมพ์

          ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป น้องๆนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมปลาย -ปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ได้ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน "กยศ.Connect" โดยในปีการศึกษานี้ มีวงเงินถึง 38,000 ล้านบาท ครอบคลุม 624,000 คน ยืมได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชาที่เรียน นอกจากนี้ยังขยายขอบเขตเงื่อนไขที่น้องๆจะกู้ยืมได้ออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
          1.ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
          2.ผู้เรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ
          3.ผู้เรียนในสาขาวิชาขาดแคลน สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี
          4.ผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ สำหรับคนที่จะเรียนต่อปริญญาโท
เงินส่วนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ โดยไม่มีการจำกัดโควตาเพื่อให้เยาวขนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาทุกคน น้องๆที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่จะเรียนต่อหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th หรือโทร. 0 2016 4888