ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชาวบ้านเพื่อเห็นชอบจัดตังศูนย์พักคอย

พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางยี่รงค์พร้อมผู้บริหาร และท่านกำนัน

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับชาวบ้านเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เกี่ยวกับการจัดตังศูนย์พักคอย ณ  โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) หมู่ที่ 3

 

alt

 

alt

 

alt