ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19

พิมพ์

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19

เพื่อให้พ่อ แม่ พี่ น้องประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสมุทรสงคราม

alt