ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองช่างได้ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนถูมิภาค จ.ราชบุรี ในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ซอย หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

พิมพ์

alt alt
alt